Aktualności

Prace modernizacyjne

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w najbliższym czasie trwać będą rozpoczęte kilkanaście dni temu prace modernizacyjne na stronie. W związku z tym częściowa zawartość strony może być okresowo niedostępna lub może być wyświetlana nieprawidłowo.

W razie problemów proszę o kontakt na adres biuro@ecbszkolenia.pl

Polityka prywatności

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności.

Dokument do ściągnięcia znajduje się w tym linku: ECB_polityka_prywatności

Ruszyła rekrutacja do projektu „Gotowi do pracy”

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną w ramach projektu „Gotowi do pracy. Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

KLAUZULA INFORMACYJNA

REGULAMIN

Z przyjemnością informujemy, iż w dn. 01.04.2018 r. ruszyła realizacja projektu pn. „Gotowi do pracy. Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”.

Projekt w okresie 14 miesięcy przewiduje wsparcie w postaci usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym (poradnictwo zawodowe, staże lub szkolenia) i społecznym (poradnictwo psycho-społeczne, grupowe spotkania integracyjno-motywacyjne, poradnictwo umiejętności społecznych). Uczestnicy na wczesnym etapie projektu będą mieli opracowane Ścieżki Reintegracji. Podpisane zostaną umowy na wzór kontraktu socjalnego. Następnie realizowane będzie wsparcie o charakterze społecznym (usługi doradcy, spotkania grupowe) i zawodowym (staż lub szkolenie) dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb.

Przewidziano zwrot kosztów dojazdu, a także poczęstunek na niektórych zajęciach. Szkolenia zakończą się egzaminami. Stażyści i kursanci otrzymają stypendia.

Każdy z uczestników przechodzi Indywidualne poradnictwo psycho-społeczne i zawodowe w wymiarze łącznym 4h / osobę (2h spotkań z doradcą zawodowym i 2h spotkań z psychologiem). W konsekwencji tych spotkań wypracowane zostaną Ścieżki Reintegracji. Następnie zgodnie ze diagnozowanymi potrzebami uczestnicy korzystają ze wsparcia: doradcy społecznego (nieobligatoryjnie), uczestniczą w grupowych spotkaniach integracyjno-motywacyjnnych (6 spotkań – po 1/m-c), uczestniczą w szkoleniu lub w 6-miesięcznym stażu.

Proponowana tematyka kursu: kurs obsługi komputera i Internetu ECDL BASE  w wymiarze min. 120h + egzamin na końcu, 2 grupy po 7 osób;

Przy czym w przypadku  gdy potrzeby uczestników/uczestniczek są inne niż z góry określone w projekcie (i nie uzbiera się grupa na dany kurs) umożliwimy realizację wsparcia w postaci pokrycia kosztów uczestnictwa w certyfikowanym szkoleniu z otwartego katalogu, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą podczas wstępnego indywidualnego poradnictwa zawodowego na etapie rekrutacji.

Termin przeprowadzanych szkoleń/warsztatów/zajęć etc.

  1. Indywidualne poradnictwo psycho-społeczne i zawodowe 14.06.2018-31.07.2018
  2. Staże zawodowe 02.07.2018-31.05.2019
  3. Szkolenia 02.07.2018-31.05.2019

Grupowe spotkania integracyjno-motywacyjne 01.07.2018-30.04.2019

Termin rekrutacji do szkoleń/warsztatów/zajęć etc.  

07.05.2018r. – 31.07.2018 r. rekrutacja otwarta

1.Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być bierna zawodowo lub bezrobotna (niezarejestrowana w PUP lub zarejestrowana w PUP jako poszukująca pracy lub z ustalonym III profilem pomocy) osoba niepełnosprawna zamieszkująca powiat m. Bielsko-Biała i bielski.

2.Wsparcie kierowane jest do 30 osób niepełnosprawnych ze względu na chorobę psychiczną (18 kobiet i 12 mężczyzn)

3. W projekcie przewidzieliśmy 16 miejsc na staż i 14 miejsc na szkolenia.

Poziom dofinansowania: 314.629,83zł

 

kontakt: Marta Nowak, tel. 605 636 873, biuro@ecbszkolenia.pl

Godziny pracy biura projektu „Niepełnosprawni – pełnosprawni kompetencjami. Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z Podbeskidzia”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż informacje dot. realizowanego projektu można uzyskać osobiście w biurze projektu u p. Moniki Waluś (sekretariat na dole) od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-13:00.

W tym czasie czynny jest też telefon projektowy 605 636 873.

Zachęcamy również do kontaktu mailowego pod adresem biuro@ecbszkolenia.pl .

Z przyjemnością informujemy, iż 1 lipca 2016 r. rusza realizacja projektu pn. „Niepełnosprawni – pełnosprawni kompetencjami. Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z Podbeskidzia” w ramach

Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym RPO WSL.

Projekt w okresie 24 miesięcy przewiduje wsparcie w postaci usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym (poradnictwo zawodowe, staże lub szkolenia) i społecznym (poradnictwo psycho-społeczne, grupowe spotkania psychospołeczne, asystent osoby niepełnosprawnej). Uczestnicy na wczesnym etapie projektu będą mieli opracowane Ścieżki Reintegracji. Następnie realizowane będzie wsparcie o charakterze społecznym (usługi asystenta, spotkania psychospołeczne) i zawodowym (staż lub szkolenie) dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb.

Przewidziano organizację transportu i zwrot kosztów dojazdu, a także poczęstunek na niektórych zajęciach. Szkolenia zakończą się egzaminami. Stażyści i kursanci otrzymają stypendia.

Każdy z uczestników przejdzie Indywidualne poradnictwo psycho-społeczne i zawodowe w wymiarze łącznym 4h / osobę (2h spotkań z doradcą zawodowym i 2h spotkań z psychologiem). W konsekwencji tych spotkań wypracowane zostaną Ścieżki Reintegracji. Następnie zgodnie ze diagnozowanymi potrzebami uczestnicy korzystają ze wsparcia: asystenta osoby niepełnosprawnej, uczestniczą w grupowych spotkaniach psycho-społecznych i zawodowych (6 spotkań – po 1/m-c), uczestniczą w szkoleniu lub w 6-miesięcznym stażu.

Proponowana tematyka szkoleń:

– język angielski TOEIC Bridge w wymiarze min. 100h lekcyjnych + egzamin na końcu – 1 grupa po 7 osób

– kurs komputerowy ECDL Base w wymiarze min. 100h + egzamin na końcu, 1 grupa po 7 osób;

– księgowość i kadry w małej firmie w wymiarze min. 100h + egzamin na końcu, 1 grupa po 7 osób.

Przy czym w przypadku gdy potrzeby uczestników/uczestniczek są inne niż z góry określone w projekcie (i nie uzbiera się grupa na dany kurs) umożliwimy realizację wsparcia w postaci pokrycia kosztów uczestnictwa w certyfikowanym szkoleniu z otwartego katalogu, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą podczas wstępnego indywidualnego poradnictwa zawodowego na etapie rekrutacji.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być bierna zawodowo osoba niepełnosprawna zamieszkująca Podbeskidzie (tj. powiat m. Bielsko-Biała, bielski, cieszyński i żywiecki).

Wsparcie kierowane jest do 50 osób niepełnosprawnych (28 kobiet i 22 mężczyzn), w tym:

– 25 osób niepełnosprawnych ze względu na chorobę psychiczną;

– 10 osób niepełnosprawnych intelektualnie;

– 15 osób niepełnosprawnych z przyczyn niewymienionych wyżej.

W projekcie przewidzieliśmy 29 miejsc na staż i 21 miejsc na szkolenia.

Cel projektu:

28 kobiet i 22 mężczyzn niepełnosprawnych z miasta Bielsko-Biała oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego po zakończeniu udziału w projekcie na dzień 30.06.2018 jest zaktywizowanych społecznie i zawodowo, posiada większe szanse zatrudnieniowe.

Wartość projektu: 769.868,03zł

Dofinansowanie projektu z UE: 654.387,83zł.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami projektu: regulaminem i ankietą zgłoszeniową.

Wszelkie niezbędne informacje będą na bieżąco przekazywane na naszej stronie www w dziale aktualności.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 605 636 873 – p. Monika Waluś, lub pod adresem e-mail: biuro@ecbszkolenia.pl

721N – koniec realizacji projektu

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Niepełnosprawni – pełnosprawni kompetencjami”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym projektu była poprawa, w okresie 15 miesięcy, szans zatrudnieniowych oraz aktywizacja społeczna i zawodowa zagrożonych wykluczeniem społecznym 27 niezatrudnionych pacjentek/ów Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej.

W ramach projektu grupa niezatrudnionych niepełnosprawnych otrzymała kompleksowe wsparcie przygotowujące do podjęcia zatrudnienia. Uczestnikom projektu zagwarantowano 6 miesięczne płatne staże zawodowe zorganizowane na terenie Bielska-Białej. Wszyscy stażyści wzięli udział we wstępnym i comiesięcznym indywidualnym poradnictwie zawodowym. Doradca zawodowy omawiał i rozwiązywał z uczestnikami bieżące problemy, a także monitorował ich postępy na gruncie społeczno-zawodowym. W ramach tych zajęć wypracowano Indywidualne Plany Działania. Projekt zakładał również organizację spotkań grupowych, które oprócz funkcji motywacyjnej i wspierającej spełniały rolę integracyjną.

Miło nam Państwa poinformować, że wszystkie zakładane cele projektu zostały osiągnięte. Spośród 27 osób objętych wsparciem, aż 7 otrzymało zatrudnienie po zakończeniu realizacji projektu. Jest to tym większy sukces, iż długi okres pozostawania poza oddziaływaniem środowiska pracy powoduje specyficzne zmiany w sposobie funkcjonowania człowieka: pasywność, utratę umiejętności zawodowych oraz tzw. wyuczoną bezradność.

Udział we wszystkich formach wsparcia, które oferowaliśmy w projekcie pozwolił uczestnikom zwiększyć wiarę w siebie i własne możliwości oraz podjąć lub odbudować aktywność zawodową.

Dzięki realizacji projektu skorzystali również zatrudniający naszych podopiecznych pracodawcy. Główne uprawnienia jakie osiągnęli to:

– Możliwość zwolnienia z obowiązkowych wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

– Możliwość uzyskania ze środków PFRON zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy (dla niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie pracy albo poszukująca pracy przez co najmniej 36 miesięcy) – nawet piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

– Możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzenia z funduszu PFRON (nawet 1800zł). W przypadku osób ze stwierdzoną chorobą psychiczną kwoty dofinansowania są kilkadziesiąt procent wyższe.

– Możliwość refundacji kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej (nawet 80% kosztów szkolenia).

Trzeba również nadmienić, że pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, poza czysto ekonomicznymi korzyściami, mogą liczyć na znacznie więcej – wizerunek firmy społecznie odpowiedzialnej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w dn. dzisiejszym tj. 29 maja 2013 r. zostanie zamknięta rekrutacja II tury naboru na kursy w projekcie „Aktywni zawodowo po 50-tce!”

Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji do dnia 4 czerwca 2013 r.

Uwaga, nastąpiła zmiana terminów spotkań informacyjnych dla osób, które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w kursach.

Nowe terminy:

– Kurs obsługi komputera od podstaw – 5 czerwca 2013 r. (środa) godz. 16:00

– Kurs języka angielskiego od podstaw – 5 czerwca 2013 r. (środa) godz. 17:00

– Kurs prawa jazdy kat. B – 17 czerwca 2013 r. (poniedziałek) godz. 16:00

– Kurs prawa jazdy kat. C – 17 czerwca 2013 r. (poniedziałek) godz. 17:00

Spotkania odbędą się w siedzibie biura prjektu, tj. w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 30.

TOP
KONTRAST
Font Resize